Libor Novotný-geologie-odpady-životní prostředí 400 01 Ústí nad Labem, Resslova 1760/2, tel.: 602 154 748, IČO: 69297371, DIČ: CZ6406281420
GEOLOGICKÉ PRÁCE Libor Novotný
Vítám Vás na svých webových stránkách. Jmenuji se Libor Novotný, jsem geolog a nabízím provádění geologických prací v oboru inženýrská geolgie, hydrogeologie a sanační geologie. Pro nabízené práce jsem odborně způsobilý, na nabízené práce mám živnostenský list a jsem plátce DPH. S prováděním geologických prací mám  více než dvacetileté zkušenosti, a to především z přípravy, odstraňování a výstavby průmyslových objektů (např. sklárny v Teplicích, Dubí, Oloví, Kyjově, Hostomicích, skladové a výrobní haly v Teplicích, Mostě, Ústí nad Labem, Šluknově a jinde) , důlních objektů (např. Doly Bílina), elektráren (Ledvice, Tušimice), obchodních staveb (např. Lidl, Interspar, Plus, Tesco, KIK), benzinových stanic (např. Shell, Jet), dálnic (např. tunel Panenská, předpolí tunelu Lahovice), skládek odpadů (Modlany u Teplic, Vysoká u Plzně), ale i bytové výstavby, rodinných domů, návrhů vsakování z ČOV a posudků vodních zdrojů ve stovkách lokalit. Mimo jiné mám i zkušenosti z průzkumů a sanací starých ekologických zátěží a znečištění horninového prostředí v celé řadě lokalit.
NABÍDKA SLUŽEB KONTAKTY

Nabízím především zpracování geologických podkladů pro přípravu a projektování staveb, především inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy a posudky - včetně posudků pro geotermální vrty, případně provádění geologických dozorů při provádění staveb, geologické dohledy při pilotážích, přejímky základových spár, případně zhodnocení charakteru pozemků z geologického a environmentálního hlediska (např. vyhodnocení poddolování, ochranných pásem vodních zdrojů a přírodních léčivých zdrojů, nebezpečí svahových deformací, sesuvů, znečištění pozemků) a zhodnocení významu těchto faktorů pro případnou výstavbu. Nabízím především tyto práce:

-          inženýrskogeologický průzkum pro zakládání staveb bytových, vodohospodářských, průmyslových i dopravních (v případě požadavku může být součástí určení radonového indexu pozemku).

-      zpracování Základní zprávy ve smyslu §4a zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci ve znění novely 
č. 69/2013 Sb. a dle Přílohy č. 2 Vyhlášky č. 288/2013 Sb.

-  hydrogeologický průzkum orientovaný na inženýrskou problematiku, případně na zjištění znečištění horninového prostředí, případně na zdroje vody

-     hydrogeologický posudek ve smyslu § 9 vodního zákona pro povolení odběru podzemní vody z vodního zdroje nebo povolení vypouštění vody do pozemní vody (studny, domovní ČOV, zachycené dešťové vody - vsakování)

-          jiné hydrogeologické posudky, např. pro vrty na využití geotermální energie

-          převzetí základové spáry stavby geologem, dohled při pilotážních pracích a p.

-          geologický dohled během stavebních prací, kontroly hutnění apod.

-      hydrogeologické posudky staveb v ochranném pásmu lázní (např. Teplice, Bílina…) 

-          účelově zaměřené průzkumy a posudky dle dohody

-        monitorování jakosti podzemních vod  (např. v okolí čerpacích stanic pohonných hmot, skladů chemikálií a pod.)

-          geologické podklady pro proces posuzování vlivů na životní prostředí

-          průzkum znečištění staveb a podzákladí (horninového prostředí)

-  poradenství v problematice nakládání s odpady (i nebezpečnými), především při demolicích a odstraňování staveb a zakládání nových staveb na znečištěném podloží


Mgr. Libor Novotný

mobil: 602 154 748

E-mail: nadmerna.obuv@volny.czJako vedlejší činnost provozujeme speciální
prodejnu nadměrné obuvi v Ústí nad Labem
www.nadmerna-obuv.prodejce.cz