NABÍDKA PRACÍ
Nabízím zpracování geologických podkladů pro přípravu a projektování staveb, především inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy a posudky, případně  geologický dozor při provádění staveb, geologické dohledy při pilotážích, přejímky základových spár, zhodnocení charakteru pozemků z geologického a environmentálního hlediska (např. vyhodnocení poddolování, ochranných pásem vodních zdrojů a přírodních léčivých zdrojů, nebezpečí svahových deformací, sesuvů, znečištění pozemků) a zhodnocení významu těchto faktorů pro případnou výstavbu.
 
Nabízím především tyto práce:

-        inženýrskogeologický průzkum pro zakládání staveb bytových, vodohospodářských, průmyslových i dopravních (v případě požadavku může být součástí určení radonového indexu pozemku).

-    hydrogeologický průzkum orientovaný na inženýrskou problematiku, případně na zjištění znečištění horninového prostředí, případně na zdroje vody

-        hydrogeologický posudek ve smyslu § 9 vodního zákona pro povolení odběru podzemní vody z vodního zdroje nebo povolení vypouštění vody do podzemní vody (studny, domovní ČOV, zachycené dešťové vody - vsakování)

-         převzetí základové spáry stavby geologem, dohled při pilotážních pracích a p.

-         geologický dohled během stavebních prací, kontroly hutnění apod.

-      hydrogeologické posudky staveb v ochranném pásmu lázní (např. Teplice, Bílina…) 

-         monitorování jakosti podzemních vod  (např. v okolí čerpacích stanic pohonných hmot, skladů chemikálií a pod.)

-         geologické podklady pro proces posuzování vlivů na životní prostředí

-         průzkum znečištění staveb a podzákladí (horninového prostředí)

-         účelově zaměřené průzkumy a posudky dle dohody